آموزش

واحد هاي درسی

دوره آشنایی با علوم قرآنی

 ردیف  عنوان درس
 شماره درس
 نوع درس
 تعداد ساعات
ترم 1

1

روانخوانی قرآن

1111

نظری-عملی

51

2

احکام

1104

نظری

34

3

آشنایی با قرآن

1102

نظری

34

4

صرف مقدماتی

1158

نظری

68

5

تعلیم وتربیت در اسلام

1149

نیمه حضوری

34

6

اخلاق درقرآن ونهج البلاغه

1137

نیمه حضوری

34

7

انقلاب اسلامی

1110

غیر حضوری

34

ترم2

8

نحو مقدماتی

1619

نظری

68

9

تجوید1

1512

نظری-عملی

68

10

معارف قرآن ومهارتهای زندگی

1159

نظری

34

11

اصول عقاید

1145

نظری

34

12

تحلیل قصص

1122

نظری

34

13

آشنایی با مفاهیم قرآن

1165

نظری- عملی

51

14

کاربرد رایانه در آموزش معارف قرآن

1617

نظری-عملی

34

 

تذکرمهم: جهت ورود به هریک از گرایش های تخصصی زیر گذرانیدن دوره آشنایی با علوم قرآنی الزامی است

 

گرايش تخصصي تربیت مربی روخوانی، روانخوانی وحفظ قرآن کریم

رديف
عنوان درس
تعداد ساعت
ترم 1
1
کلیات روش ها وفنون تدریس
45
2
روش حفظ قرآن
34
3
تجوید2
68
ترم 2
1
روش آموزش قرآن
34
2
روش کلاسداری
51
3
كارورزي
34
 

 

گرايش تخصصي ترجمه و مفاهيم كل قرآن

رديف
عنوان درس
تعداد ساعت
ترم 1
1
ترجمه و مفاهيم قرآن 15-1
110
2
کلیات روش ها وفنون تدریس
45
3
روش تدریس ترجمه قرآن
34
ترم 2
1
ترجمه و مفاهيم قرآن 30-16
110
2
كارورزي
34
3
روش تدريس مفاهيم قرآن 1
34
4
روش کلاسداری
51
 
 

گرايش تخصصي پيش دبستاني

رديف
عنوان درس
تعداد ساعت
ترم 1
1
کلیات روشها وفنون تدریس
45
2
آموزش قرآن پيش دبستاني
68
 
روانشناسي كودك
34
ترم 2
1
ادبيات كودكان ونوجوانان و شيوه هاي آموزش آن
34
2
كارورزي
34
3
روش آموزش معارف دين وقرآن درمقطع دبستان
34
4
روش کلاسداری
51
 

 

دوره تفسير موضوعي قرآن

رديف
عنوان درس
شماره درس
نوع درس
تعداد ساعت
١
(انسان شناسي در قرآن)
1713
نظري
34
٢
اعتقادي
(خداشناسي و توحيد در قرآن)
1703
نظري
51
٣
اعتقادي
(نبوت در قرآن)
1706
نظري
34
٤
اعتقادي
امامت در قرآن(مهدويت)
1710
نظري
51
٥
اعتقادي
(عدل در قرآن)
1711
نظري
34
٦
اعتقادي
(معاد درقرآن)
1714
نظري
51
٧
(مراحل اخلاق در قرآن)
1705
نظري
34
٨
(هدايت در قرآن)
1709
نظري
34
٩
(مسائل سياسي، اجتماعي در قرآن)
1712
نظري
34
 
 

دوره تربيت مدرس قرآن

رديف
عنوان درس
شماره درس
نوع درس
تعداد ساعت
ترم ١
١
رابطه قرآن با نهج البلاغه و سنت
١٩١١
نظري
٣٤
٢
آشنايي با سنت هاي الهي و قوانين حاكم در جوامع
١٩١٢
نظري
34
٣
آشنايي بابصيرت ديني
١٩١٣
نظري
34
٤
بررسي اسوه هاي قرآني و شناخت الگوهاي كامل بشريت
١٩١٤
نظري
٣٤
ترم ٢
٥
پيدايش هستي و انسان از ديدگاه قرآن و عترت
١٩١٥
نظري
٥١
٦
دشمن شناسي و شيوه هاي عملكردآنها از نظر قرآن
 
نظري
٣٤
٧
آشنايي با روش و اصول تفسير
١٩١٧
نظري
34
٨
آشنايي با شيوه هاي تبليغي پيامبر و معصومين(ع)
١٩١٨
نظري
٣٤
ترم ٣
٩
فطرت از ديدگاه قرآن و عترت
١٩١٩
نظري
34
١٠
آشنايي با مباني اعتقادي(جبرواختيار)
١٩١٦
نظري
34
١١
آشنايي با فن ترجمه قرآن كريم
١٩٢١
نظري
٥١
١٢
مباحث اخلاقي
١٩٢٠
نظري
34
ترم٤
١٣
آشنايي با عرفان اسلامي و شناخت عرفان هاي نوظهور
١٩٢٣
نظري
٣٤
١٤
تاثير قرآن درادبيات فارسي و عرب
١٩٢٤
نظري
34
١٥
تفسير تطبيقي
١٩٢٥
نظري
٣٤
١٦
تدبر درقرآن
١٦٢٠
نظري
٣٤
 
 

دوره احكام تخصصي

رديف

 

ترم

عنوان درس

شماره درس

سرفصل

تعداد ساعت

١

ترم١

آشنايي با اصول و قواعد فقهي

1351

آشنايي با اصول و اصطلاحات وقواعد فقهي

آشنايي با فقه و منابع فقهي و آيات الاحكام

34

٢

احكام تخصصي ١

1352

احكام نمازهاي واجب١ – احكام نمازهاي واجب ٢

34

٣

احكام تخصصي ٢

1353

احكام تقليد – احكام خمس و زكات

34

٤

احكام تخصصي ٣

1354

احكام نمازهاي واجب ٣ – احكام نمازهاي واجب ٤

34

٥

ترم ٢

احكام تخصصي ٤

1355

احكام طهارت و پوشش – احكام روابط زن و مرد

34

٦

احكام تخصصي ٥

1356

احكام وضو،تيمم و غسلهاي واجب ١

احكام وضو،تيمم و غسلهاي واجب ٢

34

٧

احكام تخصصي ٦

1357

احكام روزه و كفارات – احكام مناسك حج و عمره

34

٨

احكام تخصصي ٧

1358

احكام خريد و فروش و امور بانكي

احكام مباحث رهن،اجاره،وديعه،عاريه،قرض و مضاربه

34

٩

ترم ٣

احكام تخصصي ٨

1359

احكام خانواده و نكاح – احكام وصيت و ارث

34

١٠

احكام تخصصي ٩

1360

احكام مباحث غصب،نذر،عهد،قسم و

احكام امر به معروف و نهي از منكر

34

١١

روش تدريس احكام

1361

تئوري - عملي

34

١٢

پروژه تحقيقاتي احكام

1362

 

34

 

دوره تربيت مربي خانواده

 
ترم١
ردیف
عنوان درس
شماره درس
نوع درس
تعداد ساعت
١
مباني و نظام خانواده دراسلام
١٨١٣
نظری
٣٤
٢
اخلاق و روانشناسي خانواده
١٨١٤
نظری
٣٤
٣
احكام و فقه خانواده
١٨١٥
نظری
٣٤
٤
حقوق خانواده
١٨١٦
نظری
٣٤
٥
ازدواج و آئين همسرداري
١٨١٧
نظری
٣٤
٦
بهداشت و تغذيه مادر و كودك
١٨١٨
نظری
٣٤
ترم٢
ردیف
عنوان درس
شماره درس
نوع درس
تعداد ساعت
١
روانشناسي كودك
١٨١٩
نظری
٣٤
٢
خانواده و تربيت فرزندان
١٨٢٠
نظری
٣٤
٣
آسيب شناسي خانواده
١٨٢١
نظری
٣٤
٤
خانواده و مشكلات رفتاري كودكان
١٨٢٢
نظری
٣٤
٥
مديريت خانواده
١٨٢٣
نظری
٣٤
٦
مشاوره خانواده
١٨٢٤
نظری
٣٤
پرورژه عملي

 نوشته شده توسط: خانم نقوی در تاریخ: 1395/07/02 11:05 AM
نام  
پست الکترونیک
متن پیام  
تصویر امنیتی