آموزش

آيين نامه آموزشی

 تقويم مؤسسه نورالقرآن اصفهان

زمان بندي فعاليت هاي آموزشي سالانه مؤسسه نورالقرآن اصفهان دركليه رشته هاي تحصيلي به ترتيب زيرانجام مي گردد .

نيمسال اول:    

1-شروع ثبت نام در سومين هفته شهريورماه

2-پايان ثبت نام چهارمين هفته شهريور ماه

3-شروع كلاس ها ازاول مهرماه

4-حذف واضافه درس درهفته دوم مهرماه

5-حذف اضطراري (فقط يك درس در ترم ) تا4 هفته قبل از پايان ترم

6-پايان كلاس ها آخرين روز هفته شانزدهم

7-شروع امتحانات ازتاريخ 20/10/همان سال تحصيلي

8-پايان امتحانات تاريخ 5/11/همان سال تحصيلي

نيمسال دوم:

1-شروع ثبت نام ازهفته چهارم ديماه

2-پايان ثبت نام پايان هفته اول بهمن ماه

3-شروع كلاس ها ازهفته دوم بهمن ماه

4-حذف واضافه درس درهفته سوم بهمن ماه

5-حذف اضطراري (فقط يك درس در ترم ) تا4 هفته قبل از پايان ترم

6- پايان كلاس ها آخرين روز هفته شانزدهم

7-شروع امتحانات ازتاريخ 15/3/همان سال تحصيلي

8-پايان امتحانات تاريخ 28/3/همان سال تحصيلي

تبصره ـ  تعطيلات نوروزي جزو مدت آموزش نيمسال دوم محسوب نمي شود .

دوره تابستاني:

1-شروع ثبت نام آخرهفته چهارم خرداد ماه

2-پايان ثبت نام اول تيرماه

2-شروع كلاس ها ازهفته اول تيرماه

3-پايان كلاس ها آخرين روز هفته هشتم دوره

4-شروع امتحانات 15/6/همان سال

5-پايان امتحانات 25/6/همان سال

 

نظام آموزشي

نظام آموزشي مؤسسه نورالقرآن به صورت ترمي مي باشد.

1-ـ طول ترم 16 هفته مي باشد.

2-ـ هرجلسه 2ساعت 60 دقيقه اي مي باشد.

 

تعداد عنوان هاي درسي وطول مدت تحصيل

تعداد درس هاي لازم براي گذراندن هريك ازدوره هاي تربيت مربي برحسب رشته تحصيلي براساس سرفصل

مصوب شوراي آموزش تعيين مي گردد .

1-ـ  تعداد درس هاي انتخابي دانشجو دريك نيمسال تحصيلي نمي تواند كمتراز 3 درس واز 7 درس بيشتر باشد .

تبصره1 ـ درنيمسال هايي كه دروس باقي ماندة دانشجو كمتر از3 درس مي باشد وفارغ التحصيل مي شود گرفتن كمتراز

3-درس بلامانع مي باشد .

تبصره  2 ـ اين ضوابط درارتباط با دوره هاي تك درس نمي باشد.

تبصره 3 ـ حداكثر مدت مجاز تحصيل براي رشتة عمومي تربيت مربي قرآن حداكثر4 ترم مي باشد و براي رشتة تخصصي تربيت مربي قرآن حداكثر 3 ترم مي باشد .

 

حذف واضافه درس

دانشجو مي تواند پس از آغازهرنيمسال تحصيلي درمهلتي كه درتقويم مؤسسه تعيين شده است 1 تا2 عنوان  ازدروس انتخابي خودرادرصورت موافقت واحد آموزش مربوط حذف كند ويا درس يا دروس ديگري علاوه بر آنچه قبلاً انتخاب كرده است انتخاب نمايد .

1- حذف اضطراري:

هردانشجو مي تواند يك درس را 3هفته مانده به پايان ترم حذف اضطراري نمايد وشهريه اين درس به عهده دانشجومي باشد وبازگردانده نمي شود .

 

شرايط مرخصي تحصيلي دانشجو

1ـ دانشجوياني كه به دلائلي ازقبيل سفر زيارتي حج وعتبات عاليات ، مأموريت همسر ، زايمان وغيره نمي توانند دركلاس حضور داشته باشند بايستي تقاضاي خودرا بصورت كتبي بة آموزش تحويل وپس از موافقت شوراي آموزش مرخصي تحصيلي منظور مي شود ودانشجومي تواند درترم هاي آينده دركلاس ها شركت نمايد .

2ـ دانشجو مي تواند براي يك ترم ازمرخصي تحصيلي استفاده كند .

3ـ ترك تحصيل بدون كسب مجوز ، انصراف ازتحصيل محسوب مي شود.

4ـ دانشجويي كه بخواهد ازتحصيل انصراف دهد لازم است درخواست خودرا بصورت كتبي به آموزش تحويل دهد .

5ـ درصورت انصراف ازدوره  قبل از شروع كلاس ها ، شهريه ورودي وپس از سه هفته ، درصورت انصراف  كل شهريه ترم ازدانشجو اخذ ميگردد .

تبصره 1ـ بر اساس مصوب شوراي آموزش مرخصي تحصيلي دانشجو جزء سنوات تحصيلي نامبرده محسوب نمي شود.

اجراي اين دستورالعمل از نيمسال اول 85 و دانشجويان ورودي مهر 85 به بعد مي باشد .

تبصره 2ـ جهت مرخصي بيش از يك ترم بايستي تقاضاي دانشجو در شوراي موارد خاص مطرح تا نسبت به آن بررسي گردد و درصورتي كه هنگام مرخصي دانشجو تغييراتي در دروس رشته انجام شد حل اين موضوع به عهدة شوراي آموزش مي باشد.

 

شرايط تطبيق واحدهاي درسي (واحد امتحانات ونمرات)

1ـ اگردانشجو بعضي ازدروس خود رادرمراكز معتبردانشگاه ودانشكده معارف قرآن گذرانده باشد مي تواند براساس موارد زيرازشركت دركلاس آن درس معاف باشد .

الف – نمرة آن درس كمتر از 14 نباشد

ب – درصورتي كه بيش از مدت 5 سال از گذراندن آن درس گذشته نباشد .

ج ـ دروس تجويد وقرائت وكليه دروس عملي(روش كلاسداري ،كارورزي وكليات روش وفنون تدريس) بايد بصورت عملي با حضور استاد مربوطه كه ازطرف آموزش مشخص مي گردد امتحان گرفته شود وپس ازبررسي وموافقت شوراي آموزش دانشجو از گذراندن آن  درس معاف مي شود .

تبصره1 ـ جهت تطبيق نمرات دانشجويان غيرازدانشگاه ودانشكده معارف بايستي درشوراي آموزش نظرداده شود ويك تست كه سؤلات آن  قبلاً توسط اساتيد دروس مربوطه تهيه شده ازدانشجو به عمل مي آيد .

يك نمونه سؤالات تستي ازدروس مختلف توسط اساتيد تهيه وكليد آن نيز تحويل آموزش داده شود تا دروس تطبيقي جايگزين شود .

داوطلباني كه مي خواهند واحدهاي خود را تطبيق كنند ولي نمره اي وكارنامه اي ارائه نكرده اند بايستي اول در مؤسسه ثبت نام كنند ودانشجو مؤسسه شوند وبعد طبق شماره دانشجويي آنان از محل تحصيل قبلي آنان استعلام شود . حداكثر دروس تطبيق براي دانشجويان 5 درس مي باشد ضمناً دروس بند (ج) قابل تطبيق نمي باشند .

 

مشاوره روانخواني و تجويد

دانشجوياني كه دردروس روانخواني و قرائت وتجويد نمره كمتر از 14 گرفته اند ويا ضعيف مي باشند بايستي چند حلسه به تشخيص استاد مشاوره شوند(با اخذ شهريه)

دروس مورد نياز مشاوره

الف) نمره كمتر از حد نصاب        ب) معرفي استاد جهت مشاوره     ج) داوطلبانه

درصورتيكه تعداد زيادي از دانشجويان يك درس نياز به مشاوره داشته باشند بايد ثبت نام و سپس با تشكيل دو جلسه كلاس با استاد مربوط گروه شده وافراد قوي در طول هفته با افراد ضعيف كاركنند وهر دو هفته يا يك ماه يكبار توسط استاد مربوط ارزيابي تا موفق به اخذ تأييديه شوند (در دروس روانخواني ، قرائت وتجويد1 ، قرائت وتجويد2)

مشاوره نمره نمي خواهد ولي تأييديه كتبي مي خواهد كه بايستي پس از اخذ تأييديه از استاد مربوط درسيستم ثبت و تأييديه در پرونده دانشجو بايگاني مي شود .

 

ضوابط فارغ التحصيلي وصدور گواهينامه

دانشجوياني كه كليه عنوان هاي درسي را براساس مقررات وآيين نامه ها با موفقيت گذرانده اند فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شوند .

1ـ براي دانشجوياني كه دورة عمومي وتخصصي را به پايان برسانند مدرك پايان دوره صادر مي گردد .

2ـ گذراندن واحد كارورزي براي دانشجويان الزامي است .

3ـ تأييدصلاحيت دانشجو ازلحاظ اخلاق ، رفتار ، حفظ ظاهر ورعايت اخلاق اسلامي وهمچنيني تأييديه روانخواني الزامي مي باشد .    

4ـ جهت صدور گواهينامه دورة تربيت مربي از دانشجويان براساس فرم مربوطه ارزشيابي جامع دروس به عمل مي آيد ودرصورت قبول شدن گواهينامه صادر ميشود .

تبصره : مداركي كه بايد جهت صدورگواهينامه درپرونده دانشجو موجود باشد عبارتست از :

الف ـ فتوكپي مدرك تحصيلي حداقل ديپلم يا معادل حوزوي آن

ب ـ فتوكپي شناسنامه يك برگ

ج-   فتوكپي كارت ملي

د ـ عكس 4*3 جديد 2قطعه

ه ـ تكميل فرم اطلاعات فردي

و ـ فرم ارزيابي دانشجو طي دوره آموزش نسبت به رفتار آموزشي ، پيشرفت درسي ، نظم وانضباط ، رعايت اخلاق اسلامي

زـ تحويل كارت دانشجويي به آموزش

ح ـ فرم گذراندن واحد كارورزي

ط ـ نسخه دوم كارنامه دانشجويي مبني برگذراندن تمامي واحدهاي درسي

ر ـ تأييديه روانخواني دانشجو

5ـ پروندة دانشجو توسط مدير آموزش بررسي وجهت صدور گواهينامه به قسمت فارغ التحصيلي ارسال مي گردد .             
 نوشته شده توسط: خانم نقوی در تاریخ: 1395/06/19 9:04 PM
نام  
پست الکترونیک
متن پیام  
تصویر امنیتی